Senast uppdaterad: 2023-12-21

Allmänna villkor

1. Introduktion

Dialog speech and language technologies AB är ett företag som arbetar med att utveckla och tillhandahålla tekniska lösningar för språkträning. Primärt tillhandahålls detta genom en digital plattform där Användare kan träna sitt språk genom övningar i flera modaliteter.

2. Definitioner

I dessa allmänna villkor för tjänsten ("Allmänna villkor") ska följande ord och uttryck om inte sammanhanget kräver annat, ha följande innebörd:

 1. ‚ÄĚAllm√§nna villkor‚ÄĚ avser dessa allm√§nna villkor.
 2. ‚ÄĚDialog‚ÄĚ avser Dialog speech and language technologies AB Org nr: ‚Äč559392-7816
 3. "Användaren" syftar på den fysiska personen som har registrerat ett konto för att använda Tjänsten.
 4. "Tjänsten" avser Dialogs digitala plattform för språkträning.
 5. "Uppladdat innehåll" avser bilder, text, ljud, video som laddas upp, genereras eller på annat sätt tillhandahålls på eller genom Tjänsten av dess Användare.
 6. ‚ÄĚKonto‚ÄĚ refererar till det personliga anv√§ndarkontot som Anv√§ndaren registrerar f√∂r att kunna anv√§nda Tj√§nsten.
 7. "Immateriella rättigheter" avser patent, varumärken, servicemärken, rättigheter till logotyper, rättigheter till get-up, handelsnamn, internetdomännamn, rättigheter till design, programvara, upphovsrätt (inklusive rättigheter till programvara) och ideella rättigheter, databasrättigheter, bruksmodeller, processer, rättigheter till know-how och andra immateriella rättigheter, i varje fall registrerade eller oregistrerade, och alla rättigheter eller skydd som har motsvarande eller liknande verkan var som helst i världen och som är registrerade inkluderar registreringar och ansökningar om registrering.
 8. "Force Majeure" avser naturkatastrofer, explosioner, krig eller hot om krig, terrorism eller terrorism eller hot om terrorism, åtgärder av de väpnade styrkorna eller statliga organ till följd av krig, terrorism eller hot om sådan, brand, översvämning, ogynnsamma väderförhållanden, arbetskonflikter, strejker lockout eller andra stridsåtgärder oavsett var sådana händelser inträffar, brist på material eller tjänster, kvarhållande av varor av tullmyndigheter eller nationella eller nationell eller internationell luftvärdighetsmyndighet, upplopp eller inre oroligheter, sabotage, jordbävningar och naturkatastrofer, handlingar underlåtenhet, restriktioner, föreskrifter, förbud eller åtgärder av någon statlig, parlamentarisk eller lokal myndighet.

3. Användarvillkor

Avtalet mellan Dialog och Användaren regleras av de Allmänna villkoren. Användaren godkänner dessa villkor genom att ansluta sig till eller använda Tjänsten. För att kunna registrera ett Konto och köpa en prenumeration krävs det att användaren har fyllt 18 år.

Genom godkännandet bekräftar Användaren att de har informerats om och förstått innehållet i dessa Allmänna villkor. Användarvillkoren gäller så länge Användaren har ett aktivt konto hos Dialog.  

4. Registrering

 1. För att få tillgång till Tjänsten registrerar Användaren ett konto hos Dialog. För att få tillgång till sitt Konto krävs det att registreringen har bekräftats av Dialog.
 2. Vid registreringen tilldelas Användaren inloggningsuppgifter. Användaren har ansvaret att skydda inloggningsuppgifterna och se till att de inte blir tillgängliga för obehöriga. Användaren bör genast informera Dialog om någon obehörig part får tillgång till kontot.
 3. En Användare av Tjänsten kan avregistrera sitt Konto genom att kontakta Dialog på de kontaktuppgifter som anges i de allmänna villkoren, varav Dialog genomför Användarens begäran utan dröjsmål.
 4. Dialog har rätt att stänga av en Användare och avsluta deras konto om Användaren bryter mot Användarvillkoren.

5. Om Tjänsten

Tjänsten är en digital plattform för språkträning utformad för logopedi där Användare kan träna sitt språk. Plattformen erbjuder även funktionalitet för att anpassa och skapa eget material för språkträning.

6. Användning av Tjänsten

Användaren får inte göra något av följande med Tjänsten, såvida inte tillämpliga lagar eller förordningar överskrider dessa begränsningar eller ett skriftligt tillstånd finns:

  • Ladda upp, visa eller p√• annat s√§tt tillhandah√•lla p√• eller genom Tj√§nsten n√•got inneh√•ll som:
   1. a. √Ąr √§rekr√§nkande, f√∂rtalande, kr√§nkande, hotfullt, trakasserande, hatiskt, st√∂tande eller p√• annat s√§tt bryter mot n√•gon lag eller inkr√§ktar p√• tredje parts r√§ttigheter (inklusive upphovsr√§tt, varum√§rke, integritet, publicitet eller andra personliga eller √§gander√§ttsliga r√§ttigheter)
   2. b. Enligt Dialogs bedömning är stötande eller som begränsar eller hindrar någon annan person från att använda Tjänsten eller som kan utsätta Dialog eller dess Användare för skada eller ansvarsskyldighet av något slag.
 1. Med undantag för åtgärder för Användaren som är direkt kopplade till användandet av Tjänsten; Användaren får inte ladda ner, modifiera, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, duplicera, publicera, licensiera, skapa derivatverk från eller erbjuda för försäljning någon information som finns på, eller erhålls från eller via, Tjänsten.
 2. Komma åt eller använda Tjänsten på något sätt som kan odugliggöra, överbelasta, skada, störa eller försämra Tjänsten eller störa någon annan parts åtkomst till eller användning av Tjänsten samt använda någon enhet, programvara eller rutin som orsakar samma sak (inklusive virus och annan skadlig kod).
 3. Försöka få obehörig åtkomst till Tjänsten, eller de datorsystem eller nätverk som är anslutna till Tjänsten.
 4. Kringgå, ta bort, ändra, avaktivera, försämra eller motverka tekniska åtgärder eller innehållsskydd för Tjänsten;
 5. Använda någon robot, spindel, sökrobot eller annan automatisk enhet, process, programvara eller fråga som fångar upp, "minar", skrapar eller på annat sätt kommer åt Tjänsten för att övervaka, extrahera, kopiera eller samla information eller data från eller genom Tjänsten, eller delta i någon manuell process för att göra detsamma.
 6. Använda Tjänsten för olagliga, trakasserande, oetiska eller störande ändamål.
 7. Bryta mot någon tillämplig lag eller förordning i samband med åtkomst till eller användning av Tjänsten.
 8. Få åtkomst till eller använda Tjänsten på något sätt som inte uttryckligen tillåts enligt dessa villkor

Tidsbegränsning för användning av Användarens Konto ska begränsas till högst 10 timmar per vecka om ett enskilt Konto används av mer än en person. Om kontot är tilldelat en enskild individ är användningen inte begränsad så länge denna individ är den enda Användaren av Tjänsten.

Vid missbruk av Tjänsten måste Användaren ersätta Dialog för eventuella skador som har uppstått i samband med missbruket. Användaren är också skyldig att ersätta Dialog för skador som uppstår när Tjänsten används i strid mot gällande lagstiftning eller de Allmänna villkoren.

7. Ansvarsbegränsning

 1. Dialog garanterar inte att din användning av vår Tjänst kommer att vara oavbruten, aktuell, säker eller felfri.
 2. Dialog garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av Tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
 3. Dialog garanterar inte att Tjänsten kan användas på alla typer av enheter eller webbläsare.
 4. Dialog garanterar inte att något innehåll som du kan tillhandahålla eller använda i Tjänsten förblir tillgängligt eller oförändrat över tid. 

Användaren samtycker till att Dialog kan ta bort Tjänsten på obestämd tid eller avbryta tillgång till Tjänsten när som helst, utan föregående meddelande till dig. 

Användaren samtycker till att deras användning av, eller oförmåga att använda, Tjänsten sker på din egen risk. Dialog kan inte hållas ansvariga för eventuella direkta eller indirekta skador som uppstår på grund av förändringar, modifikationer, avslutningar eller begränsningar av Tjänsten, eller borttagning av innehåll eller material i Tjänsten i något avseende.

Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till Användaren via Tjänsten tillhandahålls (om inte annat uttryckligen anges av Dialog) "i befintligt skick" och "som tillgängliga" för användning, utan någon representation, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda.

8. Tredjepartsapplikationer

Delar av Tjänsten förlitar sig på tredjepartsapplikationer för att kunna nyttjas fullt ut. Dialog fråntar sig ansvaret för eventuella fel och ger ingen garanti för funktionaliteten i tredjepartsapplikationer. Eventuella fel i dessa applikationer bör rapporteras direkt till leverantören av den tredje parten.

9. √Ąndring av villkoren

Dialog förbehåller sig rätt att när som helst ändra eller göra tillägg till dessa Allmänna villkor, utan att inhämta godkännande från Användaren. Alla eventuella justeringar börjar gälla senast 7 dagar efter det att ändringen har offentliggjorts på webbplatsen eller i Tjänsten, eller om Användaren på annat sätt har tagit del av ändringen. Användaren anses ha givit sitt godkännande till de nya villkoren om tjänsten används efter denna 7 dagars period.

10. Immateriella rättigheter

Dialog äger samtliga immateriella rättigheter till Tjänsten, inkluderat men ej begränsat till bilder, ljudfiler, design, programvara, och material och innehåll som genereras i Tjänsten. Användaren tilldelas inga immateriella rättigheter gällande Tjänsten eller det material som genereras i Tjänsten. Användaren tilldelas inga immateriella rättigheter till Tjänsten eller något av det material som skapas i Tjänsten.

11. Dialogs ansvar

Tjänstens syfte är att tillhandahålla en plattform med övningar för att träna språk. Tjänsten är inte avsedd att ge medicinsk diagnos eller erbjuda rekommendationer för medicinsk vård eller behandling. Möjligheterna att förbättra sitt språk påverkas av flera olika faktorer, såsom den tid som ägnas åt träning, och individens specifika situation. Tjänsten ska ses som ett komplement och inte en ersättning för professionell medicinsk rådgivning. För specifika råd kring träning av språket hänvisar Dialog individer till att söka professionell hjälp.

12. Prenumeration

 1. För att få tillgång till ett Konto krävs en aktiv betald prenumeration på Tjänsten.
 2. Dialog eller Användaren kan säga upp prenumerationen med trettio (30) dagars varsel oavsett orsak.
 3. I händelse av uppsägning har Användaren rätt att få tillbaka pengar för de månader för vilka prenumerationen sades upp, såvida inte avtal för prenumeration eller Användarvillkoren har brutits.
 4. Varje prenumeration ska automatiskt förnyas för efterföljande perioder av samma längd som den ursprungliga perioden om inte någon av parterna skriftligen meddelar den andra parten om uppsägning minst trettio (30) dagar före utgången av den aktuella perioden.
 5. Dialog f√∂rbeh√•ller sig r√§tten att √§ndra sin priss√§ttning med f√∂reg√•ende meddelande (p√• webbplatsen och via e-post eller i den f√∂reg√•ende fakturan). De nya priserna anv√§nds vid fakturering av Anv√§ndarens n√§sta faktureringsperiod. Anv√§ndaren har r√§tt att avsluta prenumerationen p√• Tj√§nsten f√∂re den nya faktureringsperioden. Dialog kan st√§nga av tillg√•ng till Tj√§nsten om fakturan inte har betalats p√• f√∂rfallodagen. Anv√§ndarens Konto kan s√§gas upp utan f√∂rvarning om betalningen inte har gjorts omedelbart efter meddelandet. √Ėppningsavgiften f√∂r det avst√§ngda Kontot kan ocks√• debiteras f√∂r √•ter√∂ppnande av Kontot.

13. Personuppgifter

Personuppgifter som Användaren lämnar till Dialog behandlas i enlighet med GDPR. Mer information om hur personuppgifter hanteras går att hitta i vår personuppgiftspolicy.

14. Force Majeure

Användaren befriar uttryckligen Dialog från ansvar för förseningar eller utebliven prestanda om och i den utsträckning det har orsakats av en händelse som inte rimligen kan förutses eller på annat sätt orsakas av eller är under kontroll avden part som åberopar Force majeure, såsom ändringar i lagar och förordningar eller i tolkningen av dessa,myndighetshandlingar, krig, krigshandlingar, arbetskonflikter, blockader, sabotage, terrorism, vandalism, olyckor och andra liknande händelser.

15. √Ėvrigt

  • √Ėverl√•telse av r√§ttigheter till tredje part
   1. Användaren får inte överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till någon tredje part utan skriftligt medgivande från Dialog. Dialog förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor utan meddelande till Användaren eller samtycke från Användaren.
  • Underl√•tenhet att verkst√§lla villkoren
   1. Dialogs underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor skall inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

    Om någon bestämmelse i dessa villkor befinns vara ogenomförbar eller ogiltig av en domstol med behörig jurisdiktion, ska den bestämmelsen begränsas eller elimineras i minsta nödvändig utsträckning och villkoren ska i övrigt förbli verkställbara i full kraft och verkan mellan parterna.
 1. Dessa Användarvillkor ska tolkas i enlighet med och regleras av lagarna i Sverige, utan hänsyn till dess bestämmelser om lagkonflikter.
 2. Eventuella tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dessa villkor ska slutligt avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.

16. Kontaktuppgifter

Vid eventuella frågor om Användarvillkoren eller om du har några klagomål eller anspråk gällande Tjänsten, vänligen kontakta oss på support@dialog-therapy.com