Under våren 2023 genomfördes två examensarbeten genom Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus

Sj√§lvst√§ndig spr√•ktr√§ning f√∂r personer med afasi i kroniskt skede via digital plattform med talfunktioner ‚Äď en intervjustudie om faktorer som p√•verkar genomf√∂rbarhet¬†

Anna Paulsson - Examensarbete i Logopedi, Karolinska Institutet

En studie med syfte att undersöka faktorer som påverkar genomförbarheten av kompletterande självständig språkträning via digital plattform med talfunktioner för personer med afasi i kroniskt skede. 

Under studien användes Dialog av fyra patienter med kronisk afasi från Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken på Danderyds sjukhus. Patienterna tränade självständigt med Dialog 3-4 gånger i veckan under en fyraveckorsperiod. Träningen utfördes antingen hemma eller på kliniken och resultaten utvärderades via enkät och genom en strukturerad intervju samt via data inhämtad från Dialog.

"Aktuell studie tyder på att det är verkar vara möjligt För PMA i kroniskt skede att genomföra självständig kompletterande språkträning via digital plattform med talfunktioner och att metoden potentiellt har mycket att erbjuda svensk sjukvård genom att främja tillgång till intensiv språkträning."

Resultaten visar på att t.ex afasityp, samtidig talapraxi eller huruvida Dialog ger korrekt bedömning av utförd uppgift kan ha stor påverkan på genomförandet av självständig språkträning med Dialog.  För patienter med mildare afasi visar studien även på vikten av ett utökat övningsbibliotek med ett större spann av svårighetsgrader, detta för att hålla uppe motivationen hos patienten till att kontinuerligt träna.

Resultaten visar även att majoriteten av deltagarna tyckte om att självträna och använda taligenkänning för språkträning och att det verkar vara möjligt för patienter i ett kroniskt skede att genomföra självständig kompletterande språkträning via digital plattform med talfunktioner. 

Digital självständig språkträning vid afasi i subakut skede efter stroke: Faktorer som påverkar genomförbarheten

Sofia Eklundh - Examensarbete i Logopedi, Karolinska Institutet

En studie med syfte att samla kunskap om genomförbarheten av digital självträning för personer med afasi i ett tidigt skede (subakut). Studien har bland annat undersökt möjligheten att öka intensiteten av språkrehabilitering hos en person med afasi genom digitala träningsprogram. Utöver detta går den även in på hur omgivning, kropp och personfaktorer påverkar genomförbarheten av kompletterande självständig språkträning via ett digitalt träningsprogram. 

"Trots föreliggande studies begränsade deltagarantal visar resultaten att digital självständig språkträning i ett subakut skede efter stroke, som ett komplement till ordinarie logopedbehandling, kan vara ett sätt att nå upp till dosen för intensiv språkrehabilitering som Socialstyrelsen rekommenderar."

Dialog användes under studien av tre patienter från Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken på Danderyds sjukhus. Patienterna fick i uppgift att självständigt språkträna tre gånger i veckan under en två-tre veckors period, vilket sedan utvärderades genom en enkätbaserad deltagarintervju. 

Resultaten visar bland annat att samtliga deltagare tyckte att det var meningsfullt att öva språk med taligenkänning i Dialog. Samtliga deltagare ansåg även att talsyntesen upplevdes som hjälpsam för deras förståelse av övningarna. Studien pekar utöver detta på att inledande stöttning av logoped, individanpassning av uppgifter, och kvaliteten på taligenkänningen som viktiga faktorer för en lyckad självständig träning.

Trots studiens begränsade deltagarantal visar resultaten att digital självständig språkträning i ett subakut skede efter stroke, som ett komplement till ordinarie logopedbehandling, kan vara ett sätt att nå upp till dosen för intensiv språkrehabilitering som Socialstyrelsen rekommenderar. Något som långsiktigt kan innebära en kostnadseffektiv språkträning som överensstämmer med de nationella riktlinjerna för vård efter stroke.

√Ąr du intresserad av att l√§sa de fullst√§ndiga uppsatserna? Maila oss p√• hello@dialog-therapy.com.

Vi har säkrat finansiering för två pågående projekt

Chatbot för språkrehabilitering, finansierad av PTS

Dialog och Afasiföreningen i Stockholm samarbetar på ett projekt där målet är att ta fram en produkt för konversationsträning för personer med afasi. Projektet pågår under perioden augusti 2023 till juli 2024 och finansieras av PTS, genom PTS Innovationstävling, kommunikation för alla. Produkten kommer t.ex. kunna hjälpa personer med afasi, och personer med andra språk- eller talflyt- störningar att träna på talsvarstjänster eller sociala situationer som kan uppkomma i vardagen. Produkten utformas och testas tillsammans med en fokusgrupp bestående av medlemmar i Afasiföreningen.

Talrehabilitering för flerspråkiga patienter, finansierat av Vinnova

Under perioden november 2023 till mars 2024 genomför vi ett projekt finansierat av Vinnova, genom utlysningen Innovativa Impact Startups, i samarbete med Multilingual Minds. Dialog finns idag tillgängligt på svenska, finska och engelska och målet med projektet är att utöka produkten med ytterligare ett språk; arabiska (eller en specifik arabisk dialekt). Ett ytterligare mål med projektet är att undersöka ytterligare flerspråkiga patientgrupper som kan dra nytta av ett digitalt träningsverktyg. Syftet är att Dialog sedan skulle kunna användas av logopeder i Sverige för att hjälpa i behandlingen av personer med ett annat modersmål än svenska.

På Vinnovas hemsida finns mer information om projektets mål och syfte.